فرم ارسال درخواست

بم، منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید دانشکده پزشکی
شماره تلفن: 2920-4425-034
شماره نمابر: 2920-4425-034
پست الکترونیک: medlib@mubam.ac.ir
تلگرام سرپرست کتابخانه:BEnteha
کانال تلگرام bam_library