برگزاری کارگاه

عنوان کارگاه (وبینار) : ترجمان دانش

تاریخ برگزاری : 3 اسفند 1400

ساعت :9 تا 11

گروه هدف :اعضا هیات علمی و پژوهشگران

مدرسین : خانم دکتر بهاره یزدی زاده –جناب آقای دکتر آیت احمدی

لینک ثب نام : https://workshop.mubam.ac.ir/ 

لینک شرکت در کارگاه : : https://vc.mubam.ac.ir/research