شرح وظایف مسئول کتابخانه :

 

 • -   مرتفع ساختن کمبودها و نیازهای کتابخانه درحد امکان با توجه به شرایط موجود
 • -   ایجاد محیطی آرام و مناسب با نیازهای مراجعه کنندگان
 • -   گردآوری و حفظ مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی – تخصصی و مرجع در حوزه فعالیتهای مجتمع
 • -   تقویت روحیه تحقیق و پژوهش درمراجعه کنندگان و کمک به کشف و پرورش خلاقیتها و استعدادها
 • -   پیگیری وبه کارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی ، منابع ، امکانات ، به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات ، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات  
 • -   اجرای طرح تکریم مراجعه کنندگان برای بهبود وضعیت کتابخانه
 • -   نیاز سنجی و نظر سنجی مراجعه کنندگان کتابخانه و بررسی نیازهای علمی و جدید آنها و تنظیم درخواستها و لیست و فرمهای مربوطه و ارائه آنها به ریاست دانشکده
 • -   فراهم نمودن زمینه ارتقای دانش تخصصی خود و کارمندان و ایجاد زمینه بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی در حوزه خدمات کتابداری جهت پیشبرد اهداف کتابخانه
 • -    ارائه اطلاعات و راهنماییهای لازم و انتخاب منابع مناسب مورد نظر و ارائه خدمات به هنگام ، دقیق و کامل به مراجعه کنندگان  در راستای وظایف کتابخانه
 • -    ارائه خدمات  عضوگیری و تایید مراحل عضویت
 • -    هماهنگی با اساتید و دانشجویان جهت تهیه منابع مورد نظر در هر ترم
 • -    نظارت بر کتابها جهت امر قفسه خوانی ،وجین و صحافی به موقع آنها
 • -    انجام کارهای ثبت کتاب و به طورکلی کلیه مراحل آماده سازی کتاب تا انتقال آنها به مخزن ، امانت کتاب و در نهایت حفاظت و توسعه مجموعه منابع
 • -   نظارت بر امر پیگیری و سازماندهی نشریات وارده و اشتراک با نشریات معتبر مورد نیاز
 • -   نظارت بر امر خرید و سفارش کتاب و هماهنگی با ناشران و شرکت در نمایشگاههای کتاب جهت خرید منابع مورد نیاز
 • -   رسیدگی به مسائل موجود در کتابخانه در هر زمینه و در صورت نیاز ارائه  به رئیس محترم دانشکده  و در موارد ضروری پیشنهاد برگزاری جلسه در زمینه مسائل موجود
 • -   نظارت بر امور سالنهای مطالعه
 • -   نظارت بر سازماندهی منابع اهدایی
 • -   نظارت بر امر جرائم و دیرکرد کتابهای کتابخانه
 • -    انجام اقدامات مربوط به تسویه حساب اعضا

 

4/15/2024