جهت مشاهده منابع مورد اشتراک دانشگاه شامل : Database و e-journals و E-Books, Atlases & CME's و (Multimedia (Movies, Images, Slides و Local Resources وFree Medical Resources  از سایت منبع یاب لینک منابع اطلاعاتی وارد شوید. 

E-Books, Atlases & CME's

URL Address access status logo
ScienceDirect Books
Open Access Theses and Dissertations (OATD)
NDLTD
DART-Europe E-theses Portal
4/15/2024