قابل توجه کاربران محترم سایت کتابخانه الکترونیک دانشگاه :

جهت مشاهده منابع مورد اشتراک دانشگاه شامل : Database و e-journals و E-Books, Atlases & CME's و (Multimedia (Movies, Images, Slides و Local Resources وFree Medical Resources  از سایت منبع یاب لینک منابع اطلاعاتی وارد شوید. 

 

Database
URL Address ACCESS STATUS Logo
rsf.research.ac.ir
https://www.embase.com/#/login
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
http://ovidsp.dc2.ovid.com/sp-4.03.0b/ovidweb.cgi?
https://diglib.mubam.ac.ir/
http://www.scopus.com
https://diglib.mubam.ac.ir/
https://scholar.google.com/
https://www.clinicalkey.com/info/ir/
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
E-Journals

 

URL Address ACCESS STATUS Logo
www.sciencedirect.com
http://www.springer.com/gp/products/journals
https://onlinelibrary.wiley.com/
www.clinicalkey.com/#!/browse/journals
https://search.proquest.com/index
https://journals.sagepub.com/
https://www.nejm.org

 

 

E-Books, Atlases & CME's
URL Address ACCESS STATUS logo
ClinicalKey Books
Wiley Books
ScienceDirect Books
Open Access Theses and Dissertations (OATD)
NDLTD
DART-Europe E-theses Portal
Free Books For Doctors
Directory of Open Access Book
D-Scholarship

 

(Multimedia (Movies, Images, Slides

 

URL Address ACCESS STATUS logo
www.clinicalkey.com/#!/browse/multimedia
www.clinicalkey.com/#!/browse/guidelines  
https://medpix.nlm.nih.gov/home
https://ovidsp.dc2.ovid.com/
https://openi.nlm.nih.gov/
https://www.studentanatomy.net/titles

 

 

Local Resources

 

URL Address ACCESS STATUS logo
سامانه کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور
بانک اطلاعات جهاد دانشگاهی (SID)

 جویشگر علمی فارسی (علم نت)

پایگاه مجلات تخصصی نور

بانک اطلاعات نشریات کشور (MagIran)

مرکز همکار کاکرین ایران

نمایه استنادی علوم ایران (ISC)

سامانه خبره‌یاب پژوهش

سامانه معرفی مجلات نامعتبر و جعلی

سامانه پایان نامه های دانشگاه های علوم پزشکی کشور


 سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی کشور


بانک اطلاعات مقالات پزشکی ایران


سامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش های سلامت کشور


سامانه منبع یاب


سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی ع پ کشور


سامانه مشابهت یاب
نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران (نوپا)


 

 

 

 

 

 

4/15/2024