شرح وظایف کتابدار 

 

کتابدار کتابخانه دانشکده کلیه امور مربوط به بخش امانت و مخزن و خدمات فنی را به شرح ذیل عهده دار میباشد :
 پويايي هر كتابخانه مستلزم ارائه خدمات مناسب ، مداوم و روز آمد است . به عبارتي ديگر هويت هر كتابخانه نزد كاربران با ارائه خدمات آن شناخته مي شود. تمام فعاليت هاي كتابخانه (گزينش ، فراهم آوري ، سازماندهي و دسترس پذير كردن منايع ) در جهت ارائه خدمات به استفاده كنندگان كتابخانه است و بيشترين تبلور آن در قسمت امانت است. بخش امانت تابخانه با استفاده از نرم افزار جامع کتابخانه ای امكان استفاده از منابع موجود و نيز جستجوي منابع از طريق موضوع ، نويسنده عنوان و ساير مشخصات كتابشناختي به مراجعان ارائه خدمت مي كند. شيوه تنظيم كتابها در ابتدا براساس رده بندي كتابخانه ملی پزشکی آمریکا رده بندي NLMمی باشد . مخزن به صورت نظام قفسه باز طراحي شده. همه كتابها در كتابخانه به استثناء كتابهاي مرجع با در نظر گرفتن قوانين امانت  کتابخانه به امانت داده مي شوند.

مهمترین  وظایف بخش امانت :

  •  امانت وعودت کتاب از طریق رایانه برای مراجعین
  •  جستجوی کتاب و اطلاعات کتابشناختی برای مراجعین و فایل و چک کردن کتب برگشتی در مخزن 
  •  قفسه خوانی و برطرف نمودن اشکالات موجود در شماره کتب و مشخص نمودن کتب مفقودی
  •  تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل
  •  ا رائه خدمات تمدید کتاب از طریق مراجعه مستقیم وتماس تلفنی
  •  ثبت نام کلیه دانشجویان ورودی در ابتدائ هر ترم تحصیلی 
  •  دریافت پیشنهادات و انتقادات مراجعین درباره نحوه سطح ارائه خدمات و بکارگیری آنها در حد امکان جهت بهبود کیفیت ارائه  خدمات
4/15/2024