ساعت کار کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم

شنبه  الی چهارشنبه

8 صبح  الی 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/24/2022