ساعت کار کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم

شنبه  الی چهارشنبه

8 صبح  الی18

پنج شنبه تعطیل میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/15/2024