ساعت کار کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم

شنبه  الی چهارشنبه

8 صبح  الی 18

 

ساعت کار مخزن دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم

شنبه  الی چهارشنبه

8 صبح  الی 14

 

 

ساعت کار سالن مطالعه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم

شنبه  الی چهارشنبه

8 صبح  الی 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/23/2019