مسئول کتابخانه

الهه امیرماهانی

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

e.amirmahani@gmail.com

034-44252922

 

کارکنان

لعیا شریفی

کارشناس ارشد حقوق

sharifi.laaya@gmail.com

034-44252922

7/11/2021