گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده پزشکی1397

جهت دریافت فایل pdfکلیک نمایید...

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده پزشکی در سال 1399

جهت دریافت فایل pdfکلیک نمایید...

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده پزشکی 6 ماهه اول در سال 1400

جهت دریافت فایل pdfکلیک نمایید...

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده پزشکی 6 ماهه دوم در سال 1400

جهت دریافت فایل pdf کلیک نمایید...

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده پزشکی در سال 1401

جهت دریافت فایل pdf کلیک نمایید...

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده پزشکی 6 ماهه اول در سال 1402

جهت دریافت فایل pdf کلیک نمایید...

9/27/2023