گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده پزشکی1397

جهت دریافت فایل pdfکلیک نمایید...

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده پزشکی در سال 1399

جهت دریافت فایل pdfکلیک نمایید...

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده پزشکی 6 ماهه اول در سال 1400

جهت دریافت فایل pdfکلیک نمایید...

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده پزشکی 6 ماهه دوم در سال 1400

جهت دریافت فایل pdf کلیک نمایید...

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده پزشکی در سال 1401

جهت دریافت فایل pdf کلیک نمایید...

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده پزشکی  در سال 1402

جهت دریافت فایل pdf کلیک نمایید...

4/15/2024